hóa chất thân thiện Diversey

TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH HÓA CHẤT: XU HƯỚNG HÓA HỌC XANH

TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH HÓA CHẤT: XU HƯỚNG HÓA HỌC XANH

Jan 19, 2021 - > Tin tức

Với xu hướng phát triển ngày nay, việc áp dụng và sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường đã và đang góp phần giúp ngành hóa chất đi theo hướng phát triển bền vững, mang lại những lợi ích tích cực cả về kinh tế, môi trường và xã hội cho nhân loại.